Mainpage

EVLars ikke tar seg betalt for å teste biler, alt gjøres gratis og derfor er også alle tester nøytrale.

Obligatoriske:
Langtur minst 1000 km (unntak biler uten hurtigladestøtte)
Alle elbiler må være utstyrt med hurtigladeport (CHAdeMO eller CCS) Biler uten dette er såkalt bybiler og blir testet lokalt og blir ikke tatt med på langturer. (Renault Zoe er unntaket på grunn av 22 kW AC støtte)
EVLars betaler selv for lading på hurtigladere til både Fortum Norge ,Grønn Kontakt ,Circle K Norge ,Kraftriket ,Ionity Nordic ,Lyse (BKK) og flere.
Alle biler blir testet på turer som kan være til Trondheim, Kristiansand, Haukeliseter (ved ekstrem vinterføre kjøres bare til Haukeli), Gol og Ål, Haglebu (ved ekstrem vinterføre kjøres bare til Eggedal).
Alle biler blir testet på reell rekkevidde
Alle biler blir testet på ladehastighet
Alle biler blir testet på energieffektivitet
Alle biler blir gjort en sammenligningstabell på som dekktype, størrelse og vær og temperaturforhold på testøyeblikket.
Elbiltips for testet bil
Direktesendes på YouTube når det gjelder kjøring og tester samtidig som det lages vanlig video i ettertid.
Har OBDII verktøy og app for test av Nissan Leaf, Nissan e-NV200 (alle batterikombinasjoner), Hyundai iONIQ EV (28 kWh), Peugeot iON

Hvem kan få testet sine biler:
Alle, uansett om du er bilforhandler, bruktbilselger, privatperson, ladeoperatør som vil teste biler på ladestasjoner er velkommen.

Disclaimers:
EVLars har testet elbiler siden 2015, men kan ikke stille med referanser da disse testene har inngått innenfor NDA.
EVLars har ingen sponsorer og rabattordninger i forbindelse med hurtigladeoperatørene.
EVLars kan teste kommende elbiler uten Livestreaming og vil følge strengt NDA.
EVLars er nøytrale og man kan ikke kjøpe til seg best i test og tilsvarende.
EVLars jobber som en frivillig organisasjon uten inntekter.
EVLars praktiserer siden 2018 på alle Fortums Ladetour (2018 og 2019) og hadde direktesendinger på YouTube.
EVLars vil lage en omfattende database om elbiler hvor potensiell kunde ser på bilene og testresultatene og trekker sin egen beslutning.
EVLars skal ikke slakte bilmerker og forhandlere basert på andres opplevelser.
EVLars har nøytralitet overfor merker og forhandlere og selgere.

Er du bilforhandler eller kommende sponsor så er det bare å sende mail til post@evlars.org

In English:

EVLars don’t take paid for testing EV’s, all is free and all tests is neutral.

Mandatory:
Longtrip at least 1000 km (unless is EV’s without fastcharging support)
All EV’s must have fastcharge port (CHAdeMO or CCS)
EV’s without CHAdeMO or CCS is only citycars and will be tested locally and not on long trips. (Renault Zoe can be tested becouse it have 22 kW AC supports)
EVLars pay self for charging on Fortum Norge, Grønn Kontakt, Circle K Norge, Kraftriket, Ionity, Ionity Nordic, Lyse (BKK) and more.
All EV’s will be tested on trips can be to Trondheim, Kristiansand, Haukeliseter (with bad winter conditions can the trip go only to Haukeli), Gol and Ål, Haglebu (with bad winter conditions can the trip only go to Eggedal).
All EV’s will be tested on real range.
All EV’s will be tested on charging speed.
All EV’s will be tested on energy efficieny.
All EV’s will put on a compare tabel with tire, size, weather conditions and temperature on the testday.
EV tips for tested EV’s.
Livestreaming on YouTube under driving and testing together will it make a road trip video afterwards.
EVLars have OBDII tools and app to test Nissan Leaf, Nissan e-NV200 (all battery combinations), Hyundai iONIQ EV (28 kWh), Peugeot iON.

Who can get test of they EV’s?
Everybody, even you are from a cardealer, used carseller, individual person, charger operators soo will test EV’s on chargerstations is welcome.

Disclaimers:
EVLars have tested EV’s from May 2015, but can’t come with referances becouse they testing is under NDA aggreement.
EVLars have no sponsor, discounts on fast chargers operators.
EVLars can test upcoming EV’s without Livestreaming and will follow strong NDA aggrement.
EVLars is neutral and nobody can buy «best in test» and that thing.
EVLars working as a voluntary organization without income.
EVLars practicals from 2018 on all Fortum Ladetour events (2018 and 2019) and had livestreaming on YouTube (2018 is on English and 2019 is on Norwegian).
EVLars will make a advanced database about EV’s where potential customer can look and see on testresults and draw their own decision.
EVLars will not slaughter car brands and dealers based on the experiences of others.
EVLars has neutrality towards brands and dealers and sellers.

If you are a cardealer or upcoming sponsor is just a send a e-mail to post@evlars.org